Ти си тука

Посети

ТВ Алфа мај 2002

Учество на радио, ТВ-емисии и печатени медиуми

1. ХУМАНОСТА КАКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РАДИОРЕПОРТАЖА ПО­С­ВЕ­ТЕНА НА ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ ЕДЕН ОД ОСНО­ВО­ПО­ЛОЖ­НИЦИТE НА МАКЕДОН­СКА­ТА ДЕФЕКТОЛОГИЈА, 2001 ГОДИНА (подготвена од...

Прв Симпозиум во Македонија за рана интервенција со...

Првиот Симпозиум во Македонија за рана интервенција со меѓународно учество на тема: „Рана детекција, дијагностика, третман и предучилишно воспита­ние на децата со пречки во разво...

Светски конгрес за соци­јално-економски развој во...

Во 1975 година во Опатија се одржа Светскиот конгрес за соци­јално-економскиот развој, под покровителство на Генералниот секретар на Обединетите нации, а организацијата на Конгресот беше доверена на Ј...

Меѓународен собир во Остенде

Во 1969 година во Остенде, Белгија се одржа Меѓународен собир на кој се разгледуваше потребата од третман на лицата со умерена, тешка и длабока психичка попреченост. Д-р Коб през...

Семинар во Бристол

Љупчо Ајдински во 1968 година учествуваше на Меѓународен семинар во Бристол за третманот на лица со умерена психичка попреченост. Ова учество, по враќањето на Ајдински,  му помог...

Одбележувањето на денот на Младоста

Љупчо Ајдински беше задолжен со група пионери од Македонија во 1954 година да присуствува на одбележувањето на денот на Младоста, а по повод роденденот на Претседателот на државата Јосип Броз-Тито....

Меѓнародниот конгрес за заштита и рехабилитација

Љупчо Ајдински заедно со Др. Вулнет Старова, како учесници  на Меѓнародниот конгрес за заштита и рехабилитација на ментално ретардирани лица во Варшава 1976 година.