Ти си тука

Пред 2012 година

Професорот д-р Љупчо Ајдински и пред формирањето на Фондацијата, доделувал лични парични награди од по 10.000 денари на студенти-првенци на завршените генерации. Од првата доделена награда, до формирањето на фондацијата се доделени повеќе награди и тоа на:

1.    Роберта Матевска, од 1993/1994 до 1996/1997 год. со просечен успех 9,50.


2.    Весна Костиќ - Ивановиќ, од 1994/1995 до 1997/1998 год. со просечен успех 9,13.


3.    Венеса Андова, од 1995/1996 до 1998/1999 год. со просечен успех 9,54.


4.    Ирена Стефановиќ, од 1996/1997 до 1999/2000 год. со просечен успех 9,22.


5.    Ефтимија Карбева, од 1997/1998 до 2000/2001 год. со просечен успех 8,80.


6.    Јадранка Илиевска, од 1998/1999 до 2001/2002 год. со просечен успех 9,27.


7.    Василка Галевска, од учебната 1999/2000 до 2002/2003 год. со просечен успех 9,83.


8.    Ана Каревска, од учебната 2000/2001 до 2003/2004 год. со просечен успех 9,36.


9.    Радмила Стојковска, од учебната 2001/2002 до 2004/2005 год. со просечен успех 9,25.


10.    Александра Каровска, од учебната 2002/2003 до 2005/2006 год. со просечен успех 9,77.


11.     Ангелка Велкоска, од учебната 2003/2004 до 2006/2007 год. со просечен успех 9,45.


12.   Благица Станоевска, од учебната 2004/2005 до 2007/2008 год. со просечен успех 9,78.


13.   Христина Митрева, од учебната 2005/2006 до 2008/2009 год. со просечен успех 9,83.


14.    Маја Филиповска, од учебната 2006/2007 до 2009/2010 год. со просечен успех 9,85.


15.   Ангела Чинговска, од учебната 2007/2008 до 2010/2011 год. со просечен успех 9,73.


16. Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен слух „Кочо Рацин“-Битола, добитник на парична награда од лични парични средства на проф. д-р Љупчо Ајдински, пред формирањето на неговата фондација во 2009 година, по повод одбележувањето на 60-годишнината од постоењето на Заводот.