Ти си тука
Категорија
Прв Симпозиум во Македонија за рана интервенција со меѓународно учество Посети
Светски конгрес за соци­јално-економски развој во Опатија Посети
Меѓународен собир во Остенде Посети
Семинар во Бристол Посети
„Заштита, рехабилитација, воспитание и образование на лицата со пречки во развојот во Република Македонија“ Настани
„Интегрална рехабилитација на ментално ретардираните лица“ Настани
Престој во Чикаго Настани
Промоција во Ректоратот на Белградскиот универзитет Настани
Свеченоста по одбранетата докторска дисертација Настани
Прва генерација на Институтот за Дефектологија Активности
Изборна Републичка Конференција Активности
Одбележувањето на денот на Младоста Посети
Претседателство на Сојузот на дефектолозите на Југославија Активности
Меѓнародниот конгрес за заштита и рехабилитација Посети
Одборот на фондацијата Управен одбор

Страници