Ти си тука

Студиите по дефектологија при Филозоскиот факултет во Скопје

По предлог на Сојузот на дефектолозите на Македонија, а по предходно изготвена Програма од професорите д-р Љупчо Ајдински и д-р Славчо Керамитчиевски, во учебната 1993/94 година се отворија Студиите по дефектологија при Филозоскиот факултет во Скопје, кои во 1997 година се осамостоија во са­мостоен Институт за дефектологија при истиот факултет.

На 4 Ноември 1993 година професорот д-р Љупчо Ајдински го одржа првото предавање по предметот Општа дефектологија