Ти си тука

Семинар во Бристол

Љупчо Ајдински во 1968 година учествуваше на Меѓународен семинар во Бристол за третманот на лица со умерена психичка попреченост. Ова учество, по враќањето на Ајдински,  му помогна во изготвувањето на на Програмата за изградба на новиот Завод за заштита и рехабилита­ци­ја на лица со умерена психичка попреченост во Скопје.

Од семинарот во Бристол