Ти си тука

„Заштита, рехабилитација, воспитание и образование на лицата со пречки во развојот во Република Македонија“

Професорот д-р Љубомир Савиќ при промоцијата на книгата „ Заштита, рехабилитација, воспитание и образование на лицата со пречки во развојот во Република Македонија“, како рецензент рече: „Во оваа дефектолошка книга - која е истовремено историја и лекси­кон на оваа дејност - може да се најдат илјадници факти, зад кои проблес­ну­ва трауматската животна судбина на десетици илјади инвалидизирани лица на кои македонската дефектологија им помогна да си ја најдат смис­лата на животот и да се снајдат во него. Тоа е најубавата пофалба што ја зас­лужува оваа обемна, силна, прекрасна и возбудлива историја на маке­дон­ската дефектолошка практика и наука“.