Ти си тука

Отворање на Вишата школа за социјални работници

Како службеник во Републичкиот орган за социјална политика, Љупчо Ајдински беше задолжен за отворање на Школата за социјални работници. Со отворањето на школата и со почетокот на наставата беше избран за професор и го предаваше предметот Основи на дефек­то­ло­ги­јата (во допол­ни­телен работен однос).

                 Професорите Ајдински, Лакинска, Руменов и Пекевска

               на една од прославите од годишнината на Вишата школа

                             за социјални работници во Скопје