Ти си тука

Сојузен собор на Собранието на СФРЈ

Во 1986 година Љупчо Ајдински беше избран за делегат (пратеник) во Сојузниот собор на Сојуз­ното собрание на СФРЈ. Таму остана на работа од 1986 до 1992, односно до расформирањето на Собранието и распаѓањето на Југославија. Додека беше на работа во Собранието, тој ја изведуваше и наставата како изабран професор на Дефектолошкиот факултетет во Белград.

             

                 Македонската делегација на една од седниците на

                       Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ