Ти си тука

Прв Симпозиум во Македонија за рана интервенција со меѓународно учество

Првиот Симпозиум во Македонија за рана интервенција со меѓународно учество на тема: „Рана детекција, дијагностика, третман и предучилишно воспита­ние на децата со пречки во развојот“, се одржа од 5 до 8 ноември 1996 година во Струга, во организација на Сту­дии­те по дефектологија при Фи­ло­зофскиот факултет во Скопје, Сојузот на дефекто­ло­зи­те на Македонија, Министерствата за здравство, труд и социјална политика, образо­ва­ние и физичка култура, социјално-хуманитарните организации и меѓународните ор­га­ни­зации УНИЦЕФ и СОРОС.

Покровител на симпозиумот беше Претседателот на Собранието на Република Македонија, г-динот Тито Петковски.

                 Отворање на Симпозиумот од Претседателот

           на Организацискиот одбор проф. д-р Љупчо Ајдински