Ти си тука

Одборот на фондацијата

Одборот на фондацијата од 11 члена го сочинуваат следните лица:

            1. Раководителот на институтот за дефектологија (специјална едукација и рехабилитација) при филозофскиот факултет во скопје Зора Јачова;

            2.  Претседателот на сојузот на дефектоозите на Македонија Горан Петрушев;

            3.  Анета Стефановска - дефектолог;   

            4.  Анета Петровска - дефектолог;   

            5.  Стојан Тренчевски, новинар;

            6.  Д-р Горан Ајдински, внук на основачите;

            7.  Џулиета Ајдинска, внука на основачите;

            8.  Емил Корубин, внук на основачите; 

            9.  Јованка Андреевска Аврамовска, правнука на основачите;    

            10. Јован Андреевски, секретар на фондацијата;

           11.  Љупчо Ајдински, директор на фондацијата.